Klubbens love

§ 1 Klubbens navn er Dansk Skt. Bernhard Klub (DSBK). Klubben er stiftet den 25. marts 1973.

Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3. DSBK er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub (DKK) og samarbejder med Weltunion der St. Bernhard Clubs (WUSB).

Organisation:

§ 2 DSBK er opbygget med:

a) Generalforsamling §§ 11-14

b) Urafstemning § 17

c) Bestyrelse §§ 7-9

d) Medlemmer § 5

Klubbens formål:

§ 3 DSBK har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKKs formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Skt. Bernhard-hunden (korthåret og langhåret) og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare racens standard, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber i forhold til FCI-standarden, ved bl.a.:

at afholde udstillinger, skuer og lignende,

at samarbejde med andre specialklubber under DKK og WUSB,

at arbejde for oprettelse af aktivgrupper,

at holde medlemmerne orienteret bl.a. gennem klubbens medier,

at formidle kontakt mellem opdrættere og hvalpekøbere gennem klubbens hvalpeliste,

at være medlemmerne behjælpelige i spørgsmål og problemer vedr. Skt. Bernhardhunden.

Avlsarbejde:

§ 4 DSBK er DKKs sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende såvel kort- som langhåret Skt. Bernhardhunde.

Stk. 2 Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med Skt. Bernhardhunden.

Stk. 3 Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKKs sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

Medlemskab:

§ 5 Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen, er kontingentfrie.

Stk. 2. DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog
uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortræder fra DKK.

Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 3 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 4. Ved indmeldelse modtager medlemmet efter betaling af kontingent klubbens velkomstbrev og eventuelt publikationer.

Stk. 5. Medlemmer, der har behov for fælles aktiviteter kan samles i aktivgrupper, der udpeger en gruppeleder, som er ansvarlig for gruppens aktiviteter og som er kontaktperson til bestyrelsen. Aktivgrupper skal aflægge regnskab og økonomisk hvile i sig selv med mindre andet aftales med bestyrelsen.

Ophør:

Stk. 6. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udløbet af medlemsperioden.

Stk. 7. Er kontingentet ikke indbetalt senest 2 måneder efter ophøret af foregående medlemsperiode, slettes vedkommende uden yderligere varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til betaling af indmeldelsesgebyr, stemmeret og valgbarhed.

Kontingent:

§ 6 Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent samt indmeldelsesgebyr og betalingsterminer.

Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest 2 måneder før medlemsperiodens ophør. Kontingentet skal være betalt – jf. § 5, stk. 3 – for at give stemmeret på den ordinære generalforsamling. Kontingentet omfatter abonnement på klubbens medlemsblad.

Stk. 3 For hvert ekstra familiemedlem med samme bopæl betales halvt kontingent, der ikke omfatter abonnement på klubbens medlemsblad. For medlemsperioder, der følger kalenderåret, betales halvt kontingent ved indmeldelse i klubben efter den 1. august. Dette gælder dog ikke familiemedlemmer.

Stk.4 Kontingentet kan fastsættes forskelligt for medlemmer i forskellige medlemsgrupperinger.

Bestyrelsens sammensætning:

§ 7 Klubbens ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK.

Stk. 2 Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5 stk.3 samt § 6 stk. 2, der er fyldt 18 år.

Valg til bestyrelsen:

§ 8 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 2 I ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges 3 suppleanter eller flere. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3 Kandidater til bestyrelsen opstilles på generalforsamlingen, kandidaten skal enten selv være til stede og bekræfte opstillingen, eller bekræfte denne ved fuldmagt.

Stk.4 Valget sker ved simpelt stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Afstemningen foretages skriftligt. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning efter samme principper. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 5 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt – medlemmer der ønsker at afgive stemme skal være til stede på generalforsamlingen.

Stk. 6  Der vælges 3 suppleanter. Suppleanter vælges ved særskilt

valghandling som beskrevet i stk. 3. Suppleanter indtræder som 1., 2. og 3. suppleant efter opnåede stemmetal.

Stk. 7 Ved indkaldelse af en suppleant, indtræder denne i det afgåede bestyrelsesmedlems valgturnus.

Bestyrelsens arbejde:

§ 9 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer

og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.

Stk. 2 Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 3 Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5 Klubben forpligtes ved underskrift af formand eller næstformand. Optagelse af lån eller gældsstiftelse kræver den samlede bestyrelses underskrifter.

Stk. 6 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 7 Der tages referat af bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i klubbens medier.

Stk. 8 Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende inden for arbejdsområdet.

Stk. 9 Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen og medlemmer af udvalg og aktivgrupper kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.

Stk. 10 Suppleanterne holdes af bestyrelsen løbende orienteret om bestyrelsens

arbejde i klubbens medier og kan inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Regnskab:

§ 10 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 15. februar. Indtægter og udgifter fra aktivgrupper indgår som delregnskab i DSBKs regnskab.

Generalforsamling:

§ 11 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle spørgsmål, der ikke medfører ændringer af klubbens love. Ordinær generalforsamling af holdes hvert år senest den 31. marts. Generalforsamlingerne afholdes skiftevis øst og vest Storebælt.

Stk. 2 Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. Indkaldelse til generalforsamling kan foretages i klubbens medier.

Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 5. januar. Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne i sin fulde ordlyd sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen i klubbens medier.

Stk. 4 Samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes følgende til medlemmerne

Det reviderede og underskrevne regnskab
Evt. forslag i deres fulde ordlyd til generalforsamlingsbeslutning
Bestyrelsens beretning

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

§ 12 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Valg af 2 stemmetællere
d. Bestyrelsens beretning
e. Forelæggelse af beretning fra hvalpeliste
f.  Forelæggelse af beretning fra redaktion
g. Forelæggelse af beretning fra øvrige udvalg herunder WUSB
h. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge).
i.  Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingenter, betalingsterminer og evt. indmeldelsesgebyr.
j.  Behandling af indkomne lovforslag
k. Behandling af øvrige indkomne forslag
l.  Valg af bestyrelsesmedlemmer,
m. Valg af supleanter
n. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
o. Fremtidig virksomhed
p. Eventuelt

Afstemning på generalforsamling:

§ 13 Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 3 samt § 17 og § 18. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2 Der kan ikke stemmes med skriftlig fuldmagt eller via brev.

Stk. 3 Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det inden 3 måneder til en hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer, idet dog blanke stemmer ikke medregnes. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Ekstraordinær generalforsamling:

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 35% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

Stk. 3 Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 4 Vedtagelser på ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

Disciplinærsager:

§ 15. Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

Disciplinære foranstaltninger

§ 16. Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

a) Tildeling af

1.) misbilligelse

2.) eller advarsel.

b) Frakendelse af kennelmærke.

c) Frakendelse af tillidshverv.

d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.

e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.

f) Eksklusion.

g) Nedlæggelse af avlsforbud.

Stk. 2. DSBK`s bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse.

Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvisesi øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

Urafstemning:

§ 17 Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2 Lovændringsforslag skal udsendes til endelig afgørelse ved skriftlig, hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3 Lovændringsforslag udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen.

Stk. 4 Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revisorer, skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.

Stk. 5 Forslagsstillerne, eller repræsentanter for disse, skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

Opløsning af klubben:

§ 18 Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget

kræves ¾ majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved urafstemning med samme majoritet.

Stk. 2 Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

Ikrafttræden:

§ 19 Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den dato 21. marts 2015 og vedtaget ved urafstemning den dato 30. maj 2015.

Stk. 2 Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den dato 3. juni 2015.